Sepet

DuyuruİSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Ticaret Sicil No  : 271985-5

Ticaret Unvanı    : 100GEM E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi       : Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Terrace Fulya Apt.

   No:11/80 Şişli İSTANBUL

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02/04/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/04/2021 tarihinde, saat: 11.00’da, Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Terrace Fulya Apt. No:11/80 Şişli İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

CUMALİ KENEŞ

       Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

GÜNDEM                                                                                                                                 

1.Açılış ve Toplantı Başkan ve Başkan Yardımcısının seçilmesi,
2.Toplantı Başkan ve Başkan Yardımcısına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi, 

3. 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesaplarının okunması, 
4. Genel Kurulda okunan 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesaplarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulunun ibrası, 
6. Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti, 

7. Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti, 
8. 2020 faaliyet dönemi kar-zararının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,

9. e-ticaret portalının yöresel ile birlikte genel ticarete de açılması hususunun görüşülmesi,

10. e-ticaret sistemi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi, önerilerin alınması, 

11. Şirket Yönetim Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin görüşülmesi.
12. Dilekler ve kapanış. 

 

İrtibat                                  Cemalettin Yolcu / Telefon  0 533 643 48 91

Talep edilen gazete           1 adet

Gönderilecek adres           Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Terrace Fulya Apt.

No:11/80 Şişli İSTANBUL

 

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak 100GEM E-TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 29/04/2021 tarihinde Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Terrace Fulya Apt. No:11/80 Şişli İSTANBUL adresinde saat 11.00’da yapılacak 2020 yılına ait  olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza